Nächste Concert - SHOWCONCERT "Schlager-Chanson-Pop Hits-Canzone" FREIDEG 03.05.19 um 19:30 Auer "opderschmelz"
   
  HARMONIE FORGE DU SUD DUDELANGE
  Info-Archiv 2017
 
01.01.17  10:08 HAPPY NEW YEAR!
Alles Gutts fir dat neit Joër, Gesondheet a vill Spaass mat der HAFOSUD!.


10.01.2017  10:12 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Fos alles Gutts fir seng 72 déi hien haut feiert.


15.01.2017  11:08 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Lea alles Gutts fir seng 11 déi hat haut feiert.

15.01.2017  11:08 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Justin alles Gutts fir seng 12 déi hien haut feiert.


17.01.2017  10:05 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Georges alles Gutts fir seng 66 déi hien haut feiert.


23.01.2017  09:22 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Misch alles Gutts fir seng 42 déi hien haut feiert.


02.02.2017  09:32 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Noah alles Gutts fir seng 10 déi hien haut feiert

08.02.2017  09:17 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Johny alles Gutts fir seng 77 déi hien haut feiert

09.02.2017  09:34 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Laurent alles Gutts fir seng 29 déi hien haut feiert


10.02.2017  09:55 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Nuria alles Gutts fir seng 11 déi hat haut feiert.

10.02.2017  09:55 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Kenzo alles Gutts fir seng 12 déi hien haut feiert.


17.02.2017  10:12 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Usch alles Gutts fir seng 66 déi hien haut feiert.


27.02.2017  10:15 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Gast alles Gutts fir seng 68 déi hien haut feiert.

15.03.2017  10:11 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Killian alles Gutts fir seng 12 déi hien haut feiert.


17.03.2017  10:07 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Ralph alles Gutts fir seng 30 déi hien haut feiert.

30.03.2017  10:04 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Lee-Ann an dem Lou-Ann alles Gutts fir hier 10 déi sie haut feieren.


31.03.2017  10:27 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Sara alles Gutts fir seng 6 déi hat haut feiert.


06.04.2017  10:17 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Jhang alles Gutts fir seng 68 déi hien haut feiert.


30.04.2017  11:06 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Paula alles Gutts fir seng 39 déi hat haut feiert.


07.05.2017  11:26 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Loïc alles Gutts fir seng 5 déi hien haut feiert.


14.05.2017  11:18 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Son alles Gutts fir seng 59 déi hat haut feiert.


21.05.2017  10:48 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Nicole alles Gutts fir seng 46 déi hat haut feiert.


06.06.2017  10:12 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Alexia alles Gutts fir seng 16 déi hat haut feiert.


10.06.2017  11:20 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Joséane alles Gutts fir seng 59 déi hat haut feiert.


13.06.2017  10:18 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Serge alles Gutts fir seng 37 déi hien haut feiert.


16.06.2017  10:42 HAPPY BIRTHDAY!

Dem Michèle alles Gutts fir seng 11 déi hat haut feiert.


18.06.2017  10:12 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Francesca alles Gutts fir seng 15 déi hat haut feiert.


22.06.2017  10:05 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Marie-Paule alles Gutts fir seng 61 déi hat haut feiert.

22.06.2017  10:05 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Kathy alles Gutts fir seng 56 déi hat haut feiert.


08.07.2017  10:25 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Leo alles Gutts fir seng 59 déi hien haut feiert.


17.07.2017  10:48 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Giuliana alles Gutts fir seng 34 déi hat haut feiert.

17.07.2017  10:48 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Jessica alles Gutts fir seng 19 déi hat haut feiert.


18.07.2017  10:52 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Gilbert alles Gutts fir seng 70 déi hien haut feiert.


21.07.2017  11:03 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Jean-Marie alles Gutts fir seng 64 déi hien haut feiert.


22.07.2017  10:14 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Willy alles Gutts fir seng 68 déi hien haut feiert.

27.07.2017  11:10 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Jasmine alles Gutts fir seng 29 déi hat haut feiert.


07.08.2017  10:15 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Mena alles Gutts fir seng 44 déi hat haut feiert.


11.08.2017  10:08 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Christiane alles Gutts fir seng 51 déi hat haut feiert.

11.08.2017  10:08 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Änder alles Gutts fir seng 52 déi hien haut feiert.


16.08.2017  10:26 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Sandra alles Gutts fir seng 45 déi hat haut feiert.


27.08.2017  10:12 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Jeannot alles Gutts fir seng 56 déi hien haut feiert.


07.09.2017  11:04 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Marc alles Gutts fir seng 32 déi hien haut feiert.


10.09.2017  10:14 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Laya alles Gutts fir seng 15 déi hat haut feiert.


24.09.2017  10:58 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Nico alles Gutts fir seng 53 déi hien haut feiert.


01.10.2017  10:18 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Guy alles Gutts fir seng 59 déi hien haut feiert.


03.10.2017  09:51 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Laurent alles Gutts fir seng 38 déi hien haut feiert.


04.10.2017  10:22 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Rosch alles Gutts fir seng 65 déi hien haut feiert.


07.10.2017  11:12 HAPPY BIRTHDAY!
Jo haut därf ech mär dann fir meng 62 selwer wënschen!


13.10.2017  11:02 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Angel alles Gutts fir seng 12 déi hat haut feiert.


23.10.2017  10:58 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Raymond alles Gutts fir seng 78 déi hien haut feiert.


24.10.2017  10:14 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Paulo alles Gutts fir seng 44 déi hien haut feiert.


25.10.2017  10:14 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Dan alles Gutts fir seng 54 déi hien haut feiert.


05.11.2017  11:03 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Nazaré alles Gutts fir seng 41 déi hat haut feiert.

05.11.2017  11:03 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Leila alles Gutts fir seng 10 déi hat haut feiert.


09.11.2017  12:18 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Christoph alles Gutts fir seng 32 déi hien haut feiert.


11.12.2017  11:11 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Linda alles Gutts fir seng 67 déi hat haut feiert.

15.12.2017  10:34 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Dany alles Gutts fir seng 42 déi hien haut feiert.

21.12.2017  10:27 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Julien alles Gutts fir seng 6 déi hien haut feiert.


24.12.2017  11:57 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Flëp alles Gutts fir seng 41 déi hien haut feiert.


28.12.2017  11:04 HAPPY BIRTHDAY!
Dem Jeannot(2) alles Gutts fir seng 59 déi hien haut feiert.


Ciao
Carlo
 
  Haut waren 114145 Besucher (340796 Hits) hei!  
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=